Informatii legale

Stimati clienti,


In conformitate cu prevederile obligatorii ale Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr. 2/2011, va rugam sa ne contactati pentru a va actualiza datele de identificare.

Va multumim pentru intelegere.

Swiss Capital S.A. este societate cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, et. 4, cod identificare fiscala nr. 8450590, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4107/1996, avind un capital social de 9.348.840 RON, societate de servicii de investitii financiare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (“CNVM”, in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara, „ASF”) prin Decizia nr. 2674/05.08.2003 si inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01SSIF/400054, cont bancar RO66 BRDE 450S V239 9072 4500 deschis la BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Mari Clienti Corporativi, Cod LEI: 259400FCAUNEOH3SFZ61.

Swiss Capital S.A. este membra a Bursei de Valori Bucuresti si  a Asociatiei Brokerilor.

Swiss Capital S.A. este membra a S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.. Scopul acestui fond de compensare este de a acoperi riscurile aparute ca urmare a insolvabilitatii unuia dintre membrii sai.
În conformitate cu legislatia ASF, este înfiinţat şi autorizat S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., având ca membri intermediarii, societãţi de administrare a investiţiilor, definiţi conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificarile si completarile ulterioare precum si institutii de credit şi alte institutii financiare, definite potrivit legislatiei relevante.
Fondul va compensa în mod egal şi nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 Euro. Pânã la 31.12.2011, limita plafonului de compensare a investitorilor a fost stabilitã gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, dupã cum urmeazã:
a)    la 31.12.2009: echivalentul în lei a 11.000 euro/investitor individual;
b)    la 31.12.2010: echivalentul în lei a 15.000 euro/investitor individual;
c)    la 31.12.2011: echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual.

Incepand cu 01.01.2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este echivalentul in lei a 20.000 euro/investitor.

Swiss Capital S.A. este autorizatã de catre CNVM (in prezent ASF) – prin Decizia nr. 2659 / 21.12.2007 privind modificarea obiectului de activitate – sã efectueze toate serviciile de investiţii financiare ce pot fi prestate conform Legii 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificarile si completarile ulterioare:
1. servicii şi activităţi de investiţii:
a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
b) executarea ordinelor în numele clienţilor;
c) tranzacţionarea pe cont propriu;
d) administrarea portofoliilor;
e) consultanţă de investiţii;
f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare;
2. servicii conexe:
a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;
b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;
c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;
d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;
e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;
f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;
g) serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct.1 şi 2 lit. a) – f) legate de activul suport al următoarelor instrumente derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiţii şi conexe:
g1) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
g2) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
g3) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. g2) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;
g4) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.

Swiss Capital S.A. este autorizatã ca membru compensator individual în cadrul S.C. Casa Românã de Compensaţie S.A. precum si in cadrul S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A., pentru a realiza urmatoarele activitãţi:
-negocierea cererilor şi a ofertelor şi încheierea tranzacţiilor in legatura cu instrumentele financiare derivate;
-gestiunea sumelor, valorilor şi bunurilor depuse pentru garantarea tranzacţiilor încheiate şi plata obligaţiilor.

Swiss Capital S.A. este autorizatã ca Agent Custode – Participant la sistemul de compensare decontare si registru al Depozitarului Central si poate presta urmatoarele activitãţi :
–    deschiderea si administrarea conturilor de Instrumente financiare si/sau numerar
–    pastrarea in custodie a Instrumentelor financiare
–    tinerea evidentei Instrumentelor financiare din portofoliu in conformitate cu instructiunile primite de la Client;
–    transferul de Instrumente financiare fara schimbarea proprietatii;
–    inregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra Instrumentelor fianciare ca urmare a decontarii tranzactiilor
–    compensarea si decontarea tranzactiilor cu Instrumente financiare
–    executarea/operarea evenimentelor corporative pentru clienti
–    alte operatiuni in legatura cu activitatea de custodie.

Informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

In conformitate cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SWISS CAPITAL S.A. a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 10562, in vederea prelucrarii datelelor cu caracter personal pentru urmatoarele categorii de persoane fizice: clienti si/sau potentiali clienti.

Incepand cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (document atasat)

Informatii privind politica celei mai bune executii (document atasat)

Informatii referitoare la schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal (CRS – Common Reporting Standard):

Document de prezentare CRS

Declaratie conformare persoane fizice

Declaratie conformare persoane juridice

Informatii privind petitiile si reclamatiile:

Procedura privind solutionarea petitiilor

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN) ASF a infiintat SAL-FIN, o entitate de solutionare alternativa a litigiilor care are competenta, organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau se impune (dupa caz) o solutie partilor implicate.

Misiunea SAL-FIN este de a organiza solutionarea extrajudiciara a litigiilor financiare non bancare in materie de consum, interne si transfrontaliere, prin colaborarea cu experti in domeniul financiar non bancar, in mod echilibrat, intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumator, in functie de procedura aleasa de parti si pot propune sau impune o varianta de solutionare a litigiului.

Orice investitor are dreptul de a se adresa SAL-FIN, in conformitate  cu dispozitiile Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar non bancar si a OG 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN din 27.04.2016 (document atasat)

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN din 27.04.2016 (document atasat)

Informatii financiare si de risc:

Rezultate financiare

Adecvarea capitalului

Indicatori de risc

Sanctiuni internationale

Swiss Capital SA respecta normele si reglementarile emise cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite de catre Organizatia Natiunilor Unite, Uniunea Europeana ori ca catre alte organizatii nationale ori internationale.

Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta

Sanctiuni internationale

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului

Comitetul MONEYVAL

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml

 

Document de prezentare FATCA (document atasat)

 

Acest articol este disponibil si in limba Engleză